REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin sklepu (dalej: Regulamin) określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym na stronie FlippHouse.pl, w tym zasady płatności, procedury postępowania reklamacyjnego, a także sposób kontaktowania się, prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron umowy sprzedaży. Sprzedawca udostępnia go nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, a Klient może utrwalić jego treść w dogodny dla siebie sposób, na przykład przez wydruk bądź zapisanie na trwałym nośniku danych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – oznacza to spółkę ART & OTHERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 lok. 131, 00-074 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem 0000857716 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-28-34-492, REGON: 386948702, będącą właścicielem marki FlippHouse.pl.

b) Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą Zamówienie i dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu.

c) Stronach – oznacza to Sprzedawcę i Klienta łącznie.

d) Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza to przedsiębiorcę zamawiającego Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mające dla niego charakteru zawodowego zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu cywilnego.

f) Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu nie będąc Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

g) Treściach cyfrowych – oznacza to dane, które są wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej.

h) Usłudze cyfrowej – oznacza to usługę dającą Klientowi dostęp do danych w postaci cyfrowej lub pozwalającą mu na ich wytwarzanie, przetwarzanie oraz przechowywanie, a także usługę pozwalającą Klientowi na podejmowanie innych formy interakcji za pośrednictwem danych w postaci cyfrowej, w tym w szczególności za pomocą indywidualnych e-konsultacji organizowanych w formie wideo-konferencji przeprowadzanych z wykorzystaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.

i) Sklepie – oznacza to sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://flipphouse.pl/sklep i na jego dalszych podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień oraz zakupów Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych.

j) Umowie – oznacza to umowę sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub wykonania Usługi cyfrowej, która zostaje zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej lub wykonania Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

k) Umowie zawartej na odległość – oznacza to umowę zawartą między Sprzedawcę a Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

l) Umowie o świadczenie usług – oznacza to każdą umowę inną niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.

ł) Koncie – oznacza to konto Klienta założone na stronie internetowej Sklepu.

m) Zamówieniu – oznacza to czynność stanowiącą oświadczenie woli Klienta zmierzającą bezpośrednio do zawarcia Umowy oraz spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

n) Formularzu zamówienia – oznacza to formularz dostępny w ramach Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.

o) Cenie – oznacza to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupione przez niego Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe.

p) Płatności – oznacza to wpłatę Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonaną za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych stanowiącą rozliczenie za zamówione przez niego Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe.

r) Dowodzie zapłaty – oznacza to fakturę lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

s) Operatorze płatności – oznacza to Przelewy24 – spółkę PayPro S.A. (PayPro), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779-23-69-887.

t) Systemie – oznacza to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

u) Środowisku cyfrowym – oznacza to sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bądź w celu korzystania z nich.

w) Dniach roboczych – oznacza to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

y) RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

z) Ustawie o ochronie danych osobowych – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

aa) Ustawie o prawach konsumenta – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

bb) Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych  – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

cc) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza to ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

dd) Ustawie – Prawo telekomunikacyjne – oznacza to ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 z późn. zm.).

ee) Kodeksie cywilnym – oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

ff) Kodeksie postępowania cywilnego – oznacza to ustawę z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1550 z późn. zm.).

2. Sklep jest dostępny w domenie flipphouse.pl i na jej odpowiednich podstronach.

3. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy. Klient poprzez akceptację, o której mowa w zdaniu pierwszym, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia wskazanych dokumentów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej kontakt@flipphouse.pl lub telefonicznie pod numerem 506 182 494.

6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo lub pod pseudonimem bądź też wykorzystując do tego niepoprawne dane osobowe.

7. W celu zlikwidowania Konta, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o woli jego usunięcia za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail wskazanego w pkt. 5.

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z Umową.

9. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://flipphouse.pl, w tym przede wszystkim informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

10. Sprzedawca wymaga, aby osoby korzystające ze Sklepu czyniły to w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa, a także nie zakłócały jego funkcjonowania oraz wykorzystywały wszelkie treści uzyskane za jego pośrednictwem wyłącznie w celu użytku osobistego zgodnie z udzieloną przez Sprzedawcę licencją.

11. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym między innymi korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

12. Korzystanie ze Sklepu wymaga dysponowaniem przez Klienta środowiskiem cyfrowym spełniającym co najmniej następujące wymagania:

a) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;

b) posiadanie dostępu do internetu;

c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.

 

§ 2. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie

1. W Sklepie dostępne są między innymi następujące Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe:

a) e-booki;

b) e-konsultacje;

c) wzory dokumentów.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp jest możliwy tylko po opłaceniu Zamówienia.

3. Specyfika Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych w Sklepie znajduje się w opisie poszczególnych podstron wraz z ich cechami charakterystycznymi.

4. W sytuacji, w której konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, który w przypadku dokonania Zamówienia takiej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej, wskazanej przez Sprzedawcę cechy.

5. Klient ma również możliwość zamówienia indywidualnych Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby znajdujące się w jego Sklepie Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami.

7. Oferowana przez Sprzedawcę e-konsultacja odbywa się w formie wideo-konferencji przeprowadzanej na platformie Google Meets, która trwa 60 minut i obejmuje udzielenie porad w zakresie wystroju wnętrza nieruchomości Klienta.

8. Nagrywanie e-konsultacji przez Klienta jest niedozwolone.

9. Klient powinien przesłać zdjęcia oraz rozkład nieruchomości będącej przedmiotem e-konsultacji na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem rozmowy.

10. E-konsultacje są realizowane w terminie uzgodnionym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta.

11. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługę e-konsultacji na rzecz Klienta przy zachowaniu należytej staranności, a także działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

12. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedziały się w związku z przeprowadzaniem e-konsultacji, a w szczególności tych, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na powstanie szkody.

13. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie nie gwarantują mu osiągnięcia określonych korzyści prawnych lub gospodarczych oraz nie stanowią porad specjalistycznych odnoszących się do konkretnych stanów faktycznych, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.

14. Strona odpowiada za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie Umowy lub osobom trzecim przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie bądź oferowanie informacji otrzymanych od tej Strony wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże również Strony po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę.

 

§ 3. Składanie i realizacja Zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór na odpowiedniej podstronie Sklepu.

2. Celem dokonania zakupu Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W pierwszej kolejności Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, który znajduje się na podstronie wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Po dodaniu do koszyka zakupowego wybranej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, o czym jest mowa w zdaniu drugim, Klient może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”. Finalizacja zakupu jest możliwa po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy” i opłaceniu Zamówienia na kolejnej podstronie.

3. Klient, który posiada kod rabatowy, ma możliwość skorzystania z niego podając go w polu o nazwie „Kod rabatowy”. Cena ulegnie odpowiedniej modyfikacji po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj rabat”.

4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w Formularzu zamówienia:

a) podać swoje imię i nazwisko oraz – opcjonalnie – nazwę firmy;

b) podać swój adres zamieszkania (ulica, numer budynku i – opcjonalnie – numer lokalu, kod pocztowy, miasto);

c) podać swój adres e-mail;

d) podać numeru telefonu;

e) zaakceptować Regulaminu Sklepu oraz Politykę Prywatności Sprzedawcy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy klauzuli dotyczącej ich akceptacji. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest niezbędna do dokonania Zamówienia i sfinalizowania zakupu;

f) wyrazić zgodę na realizację Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” wskazującego na konieczność zapłaty ceny za złożone Zamówienie.

5. Klient ma możliwość opcjonalnego złożenia uwag do składanego Zamówienia.

6. Do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” podczas składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikowania podanych przez siebie danych osobowych, wybranych przez siebie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych oraz formy płatności.

7. Klient klikając w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość tego, że zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia przez niego należnej Sprzedawcy zapłaty, a wysłanie przez niego Formularza zamówienia stanowi jego dobrowolne oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Klient powinien dokonać wyboru formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe spośród dostępnych w Sklepie, a następnie wpłacić należną Sprzedawcy cenę.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, a tym samym do jego usunięcia z Systemu, w przypadku:

a) nieotrzymania wpłaty w terminie trzech dni od dnia złożenia Zamówienia, jeśli Klient wybierze opcję płatności przelewem tradycyjnym;

b) nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia Formularza zamówienia uniemożliwiającego realizację Zamówienia.

 

§ 4. Ceny, promocje, rabaty i formy płatności

1. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT.

2. Sprzedawca wystawia dowód zakupu do każdego Zamówienia w postaci faktury VAT (imiennej lub na firmę, jeśli Klient zgłosi Sprzedawcy chęć jej otrzymania) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni roboczych.

3. Jeśli Klient będzie potrzebował faktury VAT EU, to powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane niezbędne do wystawienia tej faktury.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:

a) płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługiwanego przez Operatora płatności;

b) tradycyjnym przelewem bankowym płatnym bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, ich wycofywania oraz wprowadzania nowych, a także przeprowadzania promocji, udzielania rabatów oraz do czasowego oferowania nieodpłatnych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, pozostają bez wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed ich wejściem w życie. Szczegóły oraz czas trwania zmiany zostanie każdorazowo określony w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

6. W przypadku obniżenia ceny danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej obok aktualnie proponowanej ceny Sprzedawca przedstawi również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w trakcie 30 dni przed wprowadzeniem tej zmiany.

7. Jeśli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe widnieją w Sklepie krócej niż 30 dni, to obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca przedstawi również informację o ich najniższej cenie, która obowiązywała od dnia, w którym rozpoczął ich oferowanie w sprzedaży, do dnia wprowadzenia tej zmiany.

8. Promocje oraz rabaty udzielane przez Sprzedawcę nie sumują się.

9. Szczegóły danej promocji zawarte są w jej regulaminie, a czas trwania każdej z nich jest ograniczony.

10. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby realizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek, a także sposobu ich prezentowania na stronie Sklepu oraz występujących w jego ramach podstron.

11. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§ 5. Dostarczenie przedmiotu Umowy

1. Po zawarciu Umowy Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową, chyba że w opisie tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej został wskazany inny termin ich dostarczenia.

2. Chwilą, w której uważa się Usługę cyfrową za dostarczoną Klientowi, jest moment, w którym Klient uzyskał do niej dostęp.

3. Chwilą, w której uważa się Treść cyfrową za dostarczoną Klientowi, jest moment, w którym została ona udostępniona do zapisu na urządzeniu końcowym Klienta.

4. Po zawarciu Umowy Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zamówienia, w której znajduje się link umożliwiający pobranie Treści cyfrowej lub dostęp do Usługi cyfrowej. W wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym znajduje się również instrukcja skorzystania z przesłanego odnośnika.

5. Jeśli Klient wpisze w Formularzu zamówienia nieprawidłowy adres poczty elektronicznej lub nie zapewni warunków umożliwiających dostarczenie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4, to ponosi on pełną odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 6. Zmiana przedmiotu Umowy

1. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które są dostarczane w sposób jednorazowy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych o charakterze powtarzalnym, które są uzasadnione:

a) koniecznością ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;

b) wprowadzeniem zmian edytorskich, w tym zmian językowych i stylistycznych, nie mających charakteru merytorycznego;

c) zmianami w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę, w tym przede wszystkim aktualizacją jego oferty;

d) wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych ułatwiających korzystanie z dostarczanych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

3. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta o planowanych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zamówienia przed ich wprowadzeniem.

4. Klient nie ponosi opłat związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Sprzedawcę.

 

§ 7. Zawarcie Umowy

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia mu zawarcia drogą elektroniczną Umowy z nim. Usługa, o której mowa w zdaniu pierwszym, świadczona jest nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej przez Klienta z tytułu złożenia przez niego Zamówienia w Sklepie.

2. Jeśli Klient zdecyduje się założyć Konto, to Sprzedawca świadczy na jego rzecz usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu tego Konta, a także na zapewnianiu mu dostępu do niego za pomocą systemu logowania. Usługa, o której mowa w zdaniu pierwszym, świadczona jest nieodpłatnie.

3. W celu utworzenia Konta Klient powinien posiadać dostęp do internetu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej, a następnie wypełnić formularz rejestracji, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz złożyć Zamówienie w Sklepie.

4. Na podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym mu utworzenia hasła. Po kliknięciu w link, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oraz wpisaniu indywidualnego hasła logowania, Konto w Sklepie zostanie utworzone i będzie aktywne.

5. Umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu oraz prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania jego rejestracji w Sklepie Sprzedawcy.

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta oraz usunąć je lub pozbawić tego Klienta możliwości składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta oraz usunąć je lub pozbawić tego Klienta możliwości składania Zamówień ze skutkiem natychmiastowym. Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że rażącym naruszeniem Regulaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest w szczególności:

a) korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami;

b) korzystanie ze Sklepu oraz Konta niezgodnie z ich przeznaczeniem;

c) korzystanie ze Sklepu oraz Konta w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d) kopiowanie oraz udostępnianie podmiotom trzecim Treści cyfrowych i Usług cyfrowych Sprzedawcy bez jego zgody;

e) podawanie Sprzedawcy nieprawdziwych danych;

f) podejmowanie prób naruszenia systemu zabezpieczeń technicznych Sklepu oraz Konta w celu uzyskania niedozwolonego dostępów do jego zasobów.

8. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

9. Klient może samodzielnie usunąć jego istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

10. Usunięcie Konta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z usługi cyfrowej, na przykład nie będzie mógł on śledzić historii swoich zamówień.

11. W przypadku, w którym Klient odstąpi od Umowy, Sprzedawca ma prawo uniemożliwić mu dalsze korzystanie z usługi cyfrowej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, w tym w szczególności poprzez anulowanie mu dostępu do zakupionej przez niego Usługi cyfrowej lub zablokowanie dostępu do jego Konta.

12. Usunięcie Konta przez Sprzedawcę oznacza utratę przez Klienta dostępu do wszystkich zasobów, z których mógł uprzednio korzystać za jego pośrednictwem.

13. W przypadku, w którym Klient nie spełnia wymagań technicznych związanych z korzystaniem przez niego z Usługi cyfrowej, o których Sprzedawca informował go przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w tym zakresie.

14. Klient loguje się do swojego Konta przez podanie adresu e-mail oraz hasła.

15. Niedozwolone jest udostępnianie danych Konta osobom trzecim, a także zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta.

16. Sprzedawca podejmuje działania organizacyjne i techniczne, które mają służyć zapobieganiu pozyskiwania oraz modyfikacji danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione. Do środków podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom należy między innymi udzielanie pomocy technicznej, a także stosowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających.

17. Utworzenie Konta jest niezbędne do korzystania z niektórych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych w Sklepie.

18. Sprzedawca podejmuje starania, aby Sklep działał w sposób prawidłowy, bez przerw w dostępie do niego oraz innych utrudnień. Klient, który zauważy ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, jest proszony o kontakt ze Sprzedawcą w celu poinformowania go o wykrytych błędach.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez niego Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z zawieraną Umową oraz aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z jej postanowieniami.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej istniejący w chwili ich dostarczenia Klientowi, który ujawnił się w ciągu dwóch lat od tego momentu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Klient może żądać od Sprzedawcy doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową.

3. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Sprzedawca ponosi koszty związane z doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową.

5. Jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej nie jest możliwe albo wymagałoby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów, to Sprzedawca ma prawo w takiej sytuacji odmówić ich doprowadzenia do zgodności z Umową.

6. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpienia od zawartej Umowy, wtedy gdy:

a) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;

b) doprowadzenie do zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej nie jest możliwe albo wymagałoby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów;

c) brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej występuje nadal, mimo podjętych przez Sprzedawcę prób jego usunięcia;

d) brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez wcześniejszego skorzystania z prawa do żądania doprowadzenia ich do zgodności z Umową;

e) z okoliczności lub oświadczenia Sprzedawcy wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową bez zbędnej zwłoki bądź bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak ich zgodności z Umową nie jest istotny, to Klient nie może odstąpić od Umowy.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeśli:

a) urządzenie Klienta nie spełnia wymagań technicznych, o których Sprzedawca informował przed zawarciem Umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie Treści cyfrowej bądź Usługi cyfrowej;

b) Klient twierdzi, że jego urządzenie spełnia wymagania techniczne wskazane przez Sprzedawcę, przy czym odmawia współpracy przy weryfikacji tych informacji oraz ustaleniu ewentualnej przyczyny braku dostępu do zakupionej przez niego Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

9. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@flipphouse.pl.

10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko lub nazwę Klienta;

b) Adres zamieszkania lub siedziby Klienta;

c) Przedmiot reklamacji;

d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

e) Oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.

12. Reklamacja zgłoszona przez Klienta zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

13. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wymienionych w pkt. 10, to Sprzedawca wyznaczy Klientowi siedmiodniowy termin na przesłanie poprawionego zgłoszenia reklamacyjnego.

14. Jeśli reklamacja Klienta będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu, to Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jej pozostawienia bez rozpatrzenia.

15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, które były niezgodne z Umową lub których obowiązek dostarczenia został anulowany w wyniku odstąpienia Klienta od zawartej Umowy.

16. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu ceny należnej w wyniku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy lub obniżenia ceny, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

18. Zapisy tego paragrafu odnoszą się również do Konsumenta oraz do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy

1. Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.

2. Klient, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w terminie, o którym mowa w pkt. 1, w formie jednoznacznego oświadczenia.

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy:

a) w której wynagrodzenie lub cena zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą zaistnieć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Sprzedawca w pełni wykonał usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dystrybuowane na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed jego rozpoczęciem, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał następnie Klientowi potwierdzenie tego oświadczenia utrwalone na papierze lub na innym nośniku trwałym;

d) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby ten przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

6. Faktura korygująca zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w chwili dokonania zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta i zostanie do niego wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się odesłać Sprzedawcy informację zwrotną o odebraniu przez niego tej faktury.

7. Sprzedawca po odstąpieniu od Umowy może wykorzystywać dane osobowe dostarczone bądź wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania przez niego z zakupionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz treści, które:

a) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę;

b) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową stanowiącą przedmiot Umowy;

c) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy mogą z nich nadal korzystać;

d) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy niewspółmiernym nakładzie wysiłków.

8. Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez niego w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę w przypadku, gdy treści te zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

9. Sprzedawca udostępnia treści, o których mowa w pkt. 8, bez zbędnej zwłoki, nieodpłatnie i w powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

10. Klient, który skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest zobowiązany zaprzestać korzystania z nich oraz dalszego udostępniania ich osobom trzecim.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca ma prawo uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej będącej jej przedmiotem, w tym w szczególności poprzez uniemożliwienie Klientowi dostępu do jego Konta.

12. Zapisy niniejszego paragrafu, które odnoszą się do Konsumentów, znajdują również zastosowanie w odniesieniu do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 10. Przedsiębiorca

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami i każde użycie tego słowa w tym paragrafie należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 1 pkt. 1 lit. f Regulaminu.

2. W przypadku sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w obrocie między Przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

5. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać mu lub ograniczyć dostępne metody płatności, jak również wymagać od niego dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez tego Przedsiębiorcą sposobu płatności lub zawarcia Umowy.

6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu jego Konta bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie mu stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na podany przez niego podczas rejestracji Konta adres e-mail. Działanie, o którym mowa w zdaniu pierwszy, nie powoduje żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od zawartej z nim Umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia poprzez przesłanie mu stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres e-mail. Działanie, o którym mowa w zdaniu pierwszy, nie powoduje żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta i każde użycie tego słowa w tym paragrafie należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 1 pkt. 1 lit. e Regulaminu.

2. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta obejmują postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumentów, w tym te dotyczące:

a) prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;

b) usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną;

c) reklamacji oraz niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, a także art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu cywilnego.

3. W zakresie wykraczającym poza zakres określony w pkt. 2 do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Przedsiębiorców, o których mowa w § 10.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystając ze swoich uprawnień w zakresie reklamacji oraz prawa do odstąpienia od zawartej umowy powinien przesłać do Sprzedawcy reklamację lub pismo dotyczące odstąpienia od umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta przesyła do Sprzedawcy wraz z reklamacją lub pismem dotyczącym odstąpienia od umowy oświadczenie, w którym potwierdza, że zakupione przez niego Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jednak nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego.

 

§ 12. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym przede wszystkim Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe dostępne w jego Sklepie, jak również sama metodyka pracy Sprzedawcy służąca do wykonywania jego usług stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory), do których wszelkie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy stanowiąc jego własność intelektualną i podlegając ochronie prawnej.

2. Rozpowszechnianie Utworów Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 1, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, stanowi naruszenie prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną oraz karną w stosunku do osoby, która się go dopuszcza.

3. Sprzedawca ma prawo domagać się od osoby dopuszczającej się naruszenia jego autorskich praw majątkowych odszkodowania z tytułu poniesionych strat materialnych lub niematerialnych, w tym utraconych korzyści.

4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji, bez prawa do udzielania przez niego sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zakupionych w Sklepie.

5. Licencja zostaje udzielona na czas posiadania przez Klienta dostępu do zakupionych przez niego Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Czas dostępu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, określany jest w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a w przypadku braku takiego wskazania wynosi on 365 dni od dnia Zamówienia.

6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w dokonywanej przez Klienta zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową.

7. Udzielenie licencji następuje z chwilą zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedawcy całego należnego mu wynagrodzenia wynikającego z zawartej między nimi Umowy.

8. Klient w ramach zawieranej Umowy upoważniony jest do korzystania z zakupionych przez niego w Sklepie Sprzedawcy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych wyłącznie na własne potrzeby, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wskazanych poniżej polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów:

    • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, fotograficzną, offsetową, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku, w tym na papierze, nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych;
    • wprowadzanie Utworów do pamięci komputera (bez ograniczeń ilościowych) i ich zapisywanie w dowolnym formacie, z wyłączeniem umieszczania Utworów na serwerach umożliwiających ich pobranie w formie cyfrowej nieograniczonej liczbie odbiorców (Utwory udostępniane są na użytek własny Klienta);

b) w zakresie modyfikacji Utworów:

    • edytowanie treści Utworów przez wprowadzenie indywidualnych danych, w tym przede wszystkim w treści udostępnionych szablonów dokumentów prawnych, ogłoszeń oraz innych Utworów udostępnionych w wersji umożliwiającej Klientowi ich swobodną edycję.

9. Klient nie ma prawa wykorzystywania zakupionych w Sklepie Sprzedawcy Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie.

10. W odniesieniu do Utworów dostępnych w Sklepie Sprzedawcy zakazane jest ich:

a) prezentowanie oraz udostępnianie w jakiekolwiek formie osobom trzecim;

b) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, fotograficzną, offsetową, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku, w tym na papierze, nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na potrzeby inne niż własny użytek;

c) zwielokrotnianie Utworów w postaci publikacji książkowej lub prasowej, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej bądź publikowanej w sieciach informatycznych, w tym w internecie, w sposób sprzeczny lub wykraczający poza zakres udzielonej licencji;

d) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej bądź bezprzewodowej, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu oraz w czasie przez siebie dowolnie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w internecie, w sposób sprzeczny lub wykraczający poza zakres udzielonej licencji.

11. Klient jest zobowiązany dołożyć należytej staranności, aby zakupione przez niego Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały udostępnione osobom trzecim.

12. Sprzedawca może przeprowadzać okresowe aktualizacje Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych w jego Sklepie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

13. Jeśli do stworzenia poszczególnych Utworów zostały wykorzystane materiały, w tym przede wszystkim zdjęcia bądź grafiki, udostępnione na licencjach płatnych lub open source, to autorskie prawa majątkowe do tych elementów przysługują ich twórcom.

 

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Sklepu Sprzedawcy, w tym utworzenia oraz utrzymywania Konta Klienta, zawarcia Umowy oraz realizacji przez Sprzedawcę opisanych w niej Usług.

3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do powierzonych danych osobowych, ich aktualizacji oraz poprawiania, a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. 

5. Sprzedawca rozumie niezapowiedziane wiadomości, o których mowa w pkt. 4, jako informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów oraz świadczonych przez niego usług, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Z Polityką Prywatności Klient może zapoznać się wchodząc na stronę internetową: https://flipphouse.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 14. Opinie

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym w ramach prowadzonego przez niego w jej ramach Sklepu, mogą być prezentowanie opinie Klientów.

2. Opinie, o których mowa w pkt. 1, mogą pojawiać się w różnych miejscach na stronie, w tym między innymi w dedykowanej im sekcji „Opinie” na stronie głównej oraz jako element opisu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na poszczególnych podstronach produktowych.

3. Zamieszczane przez Sprzedawcę opinie mogą odsyłać do zewnętrznych narzędzi oraz serwisów prezentujących recenzje, w tym na przykład do opinii pochodzących z profilu Google Business lub profili w mediach społecznościowych.

4. Opinie mogą być prezentowane w różnych formach, w tym między innymi w postaci tekstowej z wizerunkiem oraz danymi osobowymi osoby ją wystawiającej lub tylko z częściowym prezentowaniem tych danych bądź całkowicie bez nich.

5. Klient pozostawiając opinię o zakupionych przez niego Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych wyraża zgodę na jej opublikowanie w ramach Sklepu w określonych przez Sprzedawcę celach.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane opinie były rzetelne i pochodziły od osób będących rzeczywistymi Klientami jego Sklepu.

7. W sytuacji, w której Sprzedawca ma obawy co do rzetelności wystawionej opinii lub co do jej pochodzenia od osoby będącej rzeczywistym Klientem jego Sklepu, weryfikuje ją poprzez kontakt z jej autorem.

8. Opinie, o których mowa w pkt. 7, nie są prezentowane na stronie Sprzedawcy do czasu usunięcia wątpliwości, co do ich rzetelności lub pochodzenia od osoby będącej rzeczywistym Klientem jego Sklepu.

9. Sprzedawca nie ma obowiązku publikowania wszyskich opinii, a także – gdy uzna to za uzasadnione – ma prawo do ich usuwania.

 

§ 15. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1. W sytuacji wystąpienia sporu Sprzedawcy z Klientem będącym Konsumentem, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności poprzez:

a) mediację;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

c) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

d) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem https://uokik.gov.pl.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie także w odniesieniu do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencje i oświadczenia będą przekazywane między nimi za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu oraz adresu e-mail Klienta, którym Klient ten posłużył się składając Zamówienie w Sklepie Sprzedawcy, chyba że postanowienia Umowy wskazują inaczej.

2. Strony oświadczają, że ich uzgodnienia, o ile nie zmierzają do zmiany treści Umowy, są wiążące, jeżeli Umowa lub ustawa nie wymaga do ich ważności formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odrębne umowy zawarte między Stronami, a także obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Regulaminu, Sprzedawca umieści jego ujednoliconą wersję na swojej stronie internetowej.

5. Wprowadzenie przez Sprzedawcę nowego lub zmienionego Regulaminu pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Właściwość miejscowa sądu w przypadku ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygana będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 roku i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Archwialne wersje regulaminu:

 • W tym miejscu publikowane będę archiwalne wersje regulaminu z możliwością ich pobrania w formacie PDF.
 • Obecnie regulamin nie posiada żadnej wersji archiwalnej.